Minimalna płaca oraz stawka godzinowa – ogłoszono kwoty obowiązujące w 2019 roku

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 września 2018 r. pod pozycją 1794 opublikowano rozp. RM z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., w którym ustalone zostały kwoty najniższych dopuszczalnych świadczeń przysługujących pracownikom oraz m.in. zleceniobiorcom z tytułu wykonywania pracy na rzecz pracodawcy lub innego podmiotu powierzającego pracę.
Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł.
§ 2.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.